GDPR

Informace o zpracování osobních údajů k souhlasu se zpracováním osobních údajů

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna firma Pavel BOROVANSKÝ nebo Markéta BOROVANSKÁ


2) Proč budou mé osobní údaje zpracovávány?

Udělením souhlasu nám dáváte možnost, abychom Vás informovali o NAŠICH službách, nákupních příležitostech či jiných událostech.


3) Kdo bude mé osobní údaje zpracovávat?

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je firma Pavel BOROVANSKÝ – IČ: 726 88 076, se sídlem J. Zajíce 2864/4, Ústí nad Labem, tel. 608 546 777 nebo Markéta BOROVANSKÁ – IČ: 660 63 442 se sídlem Bří. Mrštíků 388/8, Ústí nad Labem 400 03, tel. 773 531 315

V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete v obou případech psát také na mailovou adresu pavel.borovansky@seznam.cz


4) Jaké osobní údaje budou zpracovávány a jaký je právní základ pro toto zpracování?

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Na jeho základě budeme zpracovávat následující osobní údaje:

a to za účelem zpracování protokolů, pokladních a jiných dokladů, přímého marketingu – zejména nabízení novinek, výrobků a služeb, či jiných událostí, a to telefonicky, e-mailem či poskytovatelem poštovních služeb.

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz body 9 a 10).


5) Kde budou mé osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálním disku firmy. Disk s daty je zabezpečen heslem. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.


6) Kdo bude mít k mým osobním údajům přístup?

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší firmy, příp. zmocněné třetí osoby, pověřené konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.


7) Budou mé osobní údaje předávány mimo území České republiky?

Ne, Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně na území České republiky.


8) Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší firmě uchovávány?

Po dobu trvání souhlasu (10 let, pakliže nebude z Vaší strany dříve odvolán).


9) Jaká jsou moje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po niž budou uloženy. Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže). Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy. Máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány.


10) Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?

Svá práva (včetně práva odvolat souhlas) uplatňujte u správce osobních údajů, jímž je naše firma. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 3).


11) Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.


12) Dochází při zpracování mých osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro Vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. odmítnutí uzavření smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší firmě nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník.

Nahoru